فرم ثبت ساعات کار (Time Sheet)

فرم ثبت ساعات کار (Time Sheet)

با استفاده از فرم ثبت ساعات کاری آنلاین می توانبد به فرآیند ثبت ساعات کاری کارمندانتان نظم ببخشید و آنرا در همه جا در دسترس قرار دهید. درنهایت با قراردادن این فرم در وب سایت خود و یا با ارسال آدرس آن به کارمندان براحتی یک سامانه ثبت ساعات کاری آنلاین بهمراه انواع گزارشات دینامیک خواهید داشت این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من